Partneři

V součastnosti naše jednota spolupracuje s těmito partnery, za jejichž podporu jim děkujeme.

Statutární město Opava

Opava 

(německy Troppau, polsky Opawa, slezsky Uopawa/Uopava) je statutární město v Moravskoslezském kraji. Má necelých 60 tisíc obyvatel.

Leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území města Opavy leží historicky ve Slezsku, ale čtyři z jeho částí (KravařovSuché LazceVlaštovičky a Jaktař) patřily k tzv. moravským enklávám ve Slezsku. Opava byla od roku 1742 do 30. listopadu 1928 hlavním městem Českého Slezska se zemskými úřady, od roku 1990 je statutárním městem. 

53,pluk ořiznuty

53. pluku průzkumu a elektronického boje se skládá z hlavních organizačních celků, kam patří velení a štáb pluku, Centrum Intelligence Surveillance and Reconnaissance (ISR) a jednotlivé prapory. Organizační strukturu pluku doplňují prvky podpory (rota logistiky, velitelská rota, plukovní obvaziště a prvek posádkové podpory). V posádce Opava se nachází velení a štáb 53. pluku, velitelství 532. praporu elektronického boje a část jeho jednotek, jednotlivých rot. 

Klub vojenské historie Opava

KVH Opava byl založen v roce 1995, jako občanské sdružení, několika kamarády zajímajícími se nejprve o bojové sporty a metodiku výcviku speciálních jednotek různých států. Klub vydával vlastní časopis, který nesl název Univerzální voják a věnoval se nejrůznějším směrům vojenských a branných aktivit. Tomu všemu předcházel dlouholetý výcvik zakladatelů v této oblasti.

Později, někdy kolem roku 1998 se objevovali noví členové, došlo rovněž k obměně členské základny a těžiště zájmu se začalo profilovat spíše směrem k vojenské historii, tradicím naší armády a vojenskému umění našich pradědů – legionářů. V té době rovněž padlo definitivní rozhodnutí získat pro možnou základnu objekt čs. opevnění, který byl od počátku chápán jako symbol odhodlanosti, pevnosti, zručnosti a všeho kladného na armádě. Nebyl to prvek útočný , ale obraný, avšak technicky téměř dokonalý. Zároveň v sobě zahrnoval kouzlo klukovského tajemství – BUNKR to byl vždy pojem nejen stavebnictví, strojírenství, zbrojního vybavení.

Směr činnosti byl jednoznačně dán a opevnění se stalo těžištěm aktivit. V roce 1998 se na základě písemného svolení tehdejšího Ministerstva obrany rozjely na plné obrátky rekonstrukční snahy členstva KVH Opava. Od počátku bylo cílem udržet do budoucna v co nejlepší kondici soubor objektů československého opevnění v prostoru Opavy – Milostovic. Aktivity byly od počátku chápány opravdově s obrovským odhodláním a nadšením, což přilákalo do řad KVH Opava další skvělé ortodoxní bunkrology z mimo opavských končin, tu z Bohumína, tu z Ostravy, Kroměříže, dokonce jeden z lehkých objektů začali rekonstruovat členové KVH HP 19 ze Zlína.

V rámci klubových aktivit byly pořádány tématické expedice za vojenskými zajímavostmi po celé Evropě. Namátkou lze zmínit návštěvy Maginotovy linie, opevnění v Polsku, Atlantického valu apod. V letech 1999 – 2001 se začala vytvářet historická jednotka KVH Opava, která nejprve představovala pouze vojáky tzv. první republiky a s přibývajícím časem se rozrostla i o příslušníky četnictva či tzv. Svobodovce nebo Rudoarmějce.

V roce 2001 vznikla myšlenka uspořádat v okolí OP-S-25 bojovou ukázku. Vzorem našich ukázek se stala akce Cihelna v Králíkách. Snažili jsme se však jít vlastní cestou a nekopírovat. V první skutečně velké představení se rozrostla ukázka v roce 2003 uspořádaná jako Cvičení armády Republiky československé. Nezapomenutelným se stal nálet skutečného letounu na objekt OP-S 25 doprovázený efekty pozemních explozí, což se do té doby jinde nerealizovalo. V každém dalším roce se pak organizátoři KVH Opava snažili něčím novým upoutat příchozí návštěvníky.

V roce 2014 byl klub garantem organizace vzpomínkové akce věnované OSLAVĚ 100. VÝROČÍ VZNIKU ČS. LEGIÍ . Hlavním obsahem oslav byla masivní ukázka cvičení československé branné moci v roce1938 na linii čs. opevnění.

V předvečer této akce byl v prostoru muzea U trigonometru odhalen nový památník Československým legionářům. Do roku 2017 uspořádalo KVH Opava osm vojenských ukázek.

Počet členů se rozrostl v dalším období asi na dvacet aktivních. Další spolupracovníci jsou externisté. V rámci klubu funguje také střelecký oddíl.

V roce 2008 vstoupila většina členů do Československé obce legionářské, tím se otevřel další obzor pro činnost. V roce 2014 vstoupili do ČsOL i přátelé z KVH HP 19, kteří mají v Milostovicích ve správě jeden z objektů ŘOP.

KVH Opava je neustále sdružením otevřeným dalším opravdovým zájemcům o vojenskou historii, o opevnění a o tradice našeho státu a armády. Na příkladu členů KVH Opava lze vidět, že je mnohem hodnotnější udržovat a rozvíjet vojenskohistorické hodnoty než být pivním či internetovým kritikem.

Na vše co bylo doposud vykonáno k záchraně výseče pevnostního systému, ať vykonáno jakoukoliv formou, jsem hrdý, budeme se snažit dál, co nejprofesionálněji, ponaučeni z našich chyb, co nejlépe pokračovat v rekonstrukci našeho areálu a v maximální míře ho představovat veřejnosti.

Předseda klubu Mgr. Pavel Chraska

 

Církev československá husitská (CČSH) je křesťanskou církví, jejíž učení vychází z Bible a křesťanské tradice. Hlásí se k tradici starokřesťanské, cyrilometodějské a reformační. Je církví liturgickou, presbyterní s episkopálními prvky. Slouží sedmi svátostmi. Církev zachovává svobodu svědomí, aktuálně tlumočí křesťanskou zvěst a považuje se za moderní církev otevřenou světu, která usiluje naplnit snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým. Jak vyjadřuje sám název, má vztah k víře a učení Mistra Jana Husa, českého náboženského reformátora a svědka Ježíše Krista. Historicky vznikla na podkladu modernistických snah 8. ledna 1920 a byla veřejně provolána vlasteneckým „Národu českoslovanskému“. Prvním patriarchou byl ThDr. Karel Farský. Duchovními jsou muži i ženy (od 1947).

Husův sbor Náboženské obce CČSH v Ostravě-Zábřehu Samotní legionáři byli zakládajícími členy Náboženské obce a Rady starších CČSH v Ostravě - Zábřehu a vlastními silami se podíleli na stavbě Husova sboru (roku 1932-1933). Přímo do levé zdi Husova sboru je vsazena Pamětní deska čs. legií s prstí z bojišť našich drahých bratří legionářů, která zde byla v den zborovské bitvy (2.7.1933) uložena. Po stranách schránky je nápis: „Zde uložena jest prsť z bojišť našich legií od Zborova, Terronu, Doss´Alta a Dobrudže. Věnuj zde každý tichou vzpomínku těm, kdož vydobyli svobodu naší drahé vlasti.“ Samotná urna je se znakem Jednoty ČsOL s hlavou legionáře a státním znakem. „Věnovala Jednota Čs. obce legionářské v Zábřehu n. O.“ Zakladatelé sboru legionáři, si přáli: „Nechť je náš Husův sbor, který chová ve svých zdech prsť skropenou krví českých a slovenských bohatýrů, domem nové náboženské reformace, obrody, osvěty v duchu našich dějin. Ať jsou zde vychovávány generace pod Husovým ´Miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti..´ Pak nastane i v našem lidu ideál, který hlásá náš prezident-Osvoboditel T.G. Masaryk: ´Ježíš a ne César!´ A také zvoláme konečně i s naším vyhnancem J.A. Komenským: ´Živ buď, národe, posvěcený v Bohu, neumírej, synové Tvoji nechť jsou bez počtu´, jak je napsáno na oblouku apsidy Husova sboru. V kolumbáriu sboru jsou rovněž uloženy ostatky legionářů-členů církve a jejich rodin, dále pak prsť z bojišť od Zborova s pamětními stužkami. Společné úkoly a sjednocující tradice Pro církev, jako společenství všeho věřícího lidu, je vždy dobré, když si připomíná tradice, ze kterých vznikla, a když si ověřuje, nakolik jim zůstala věrná, nakolik jimi stále žije. Zejména jde o husitské tradice v bohoslužbě, v teologii a životě církve, které zakotvily i v životě legionářů a které je motivovaly.

Myšlenka lásky a bratrství, reformace, svornosti, vlastenectví a odvahy, motiv utrakvistického kalichu, dobrovolnosti oběti a sebeobětování se, mravní opravdovosti a boje za Pravdu, jsou stále výzvou pro budoucnost. V životě a práci naší NO je společným úkolem s ČsOL podílet se na hledání skutečných hodnot života, vytváření kritérií nejvyšších hodnot pro člověka a také obnovovat duchovní rozměr světa. Protože ´být člověkem´ v plném smyslu a dosahu tohoto závažného slova, se neobejde bez náboženského cítění a hlavně ne bez náboženské tvorby. A právě v dějinách nalezneme jedince, kteří nám mohou být oporou a pomocí při hledání kvalitních a ušlechtilých hodnot života. Je mnoho vzácných příkladů v průběhu více jak dvou tisíciletí. Všichni velikáni si meč Ducha – Slovo Boží jako štít - vložili do svého srdce jako poklad. Platí, komu vypadne z ruky tento meč Ducha, ten podlehne svodům a lživým heslům světa. Ani v průvodu hrdinů minulého století neubírají se jen světci, ale také učenci, umělci, vojáci a politici, běžní pracující, zdánlivě bezvýznamní lidé, kteří však ubránili svou víru a své srdce v církvi a ve společnosti jako legionáři a Boží bojovníci. Lidstvo má sklon směřovat spíše k panování (moci, duchovní lenosti, násilí) místo ke sjednocení (spolupráci na dobrém a jeho budování). Oč je nesnadnější, ne však nemožné, ve vlasti pěstovat duševní bohatství. To je naděje budoucnosti, skutečná vyspělost a tudy proniká Slovo, jímž byly stvořeny světy (Jan 1,1-5). Hlubší poznání úžasem je zůstávající, když pomine náš osobní vnějšek. Všechna ušlechtilá činnost, dobrá předsevzetí, každá svatá tužba zde v pozemském světě pokračuje v Božím království a je zúročena na duchovní úrovni. „Shromažďujte si poklady v nebi“, je psáno (Matouš 6,19-20). Dá se říci i takto: „Dělejte zde to, co si můžete odnést do světa duchovního.“

Spolupráce Náboženské obce CČSH v Ostravě-Zábřehu a Jednoty ČsOL Každoročně se v Husově sboru konají slavnostní bohoslužby k uctění památky Mistra Jana Husa a výročí bitvy u Zborova. Oslavy jsou spojeny do jednoho dne. Při bohoslužbách je připomínán dějinný význam bitvy u Zborova a husitské tradice Československých legií, jsou vzpomínáni významní účastníci bitvy u Zborova a také bratři legionáři-členové náboženské obce, kteří vlastními silami vybudovali Husův sbor. Již od roku 2013 se v Husově sboru koná vzpomínková bohoslužba také u příležitosti Dne válečných veteránů, kdy si připomínáme hodnoty, které v době relativního míru a blahobytu bývají často podceňovány: statečnost a ochotu k oběti. Vzpomínka je věnována lidem-hrdinům, kteří zemřeli ve službě, při plnění svých povinností, sloužili tak věrně, že se jejich život stal obětí. Zřekli se všeho, i život ztratili pro vítězství Pravdy, kteří byli v jednotě s Pánem Ježíšem Kristem, když bojovali proti lži a bezpráví, zajedno svým životem i smrtí, abychom my mohli žít a lépe žít. Všem hrdinům, jejich dědicům a potomkům jsou věnovány přímluvné modlitby a za zvuku husitského chorálu „Kdož jste Boží bojovníci“ jsou kladeny věnce k pamětní desce. Pro CČSH je den 11. 11. významný i tím, že je to úmrtní den studenta Jana Opletala, člena CČSH. Účast členů Náboženské obce CČSH na akcích Jednoty ČsOL Věřící, duchovní a členové NO-zároveň potomci legionářů se také pravidelně účastní mnoha pietních akcí a zájezdů spojených s legionářskou tématikou i mimo Husův sbor. Spolu s Jednotou ČsOL také pečují o hrob br. legionáře a br. v Kristu Rudolfa Rajnocha na Městském hřbitově v Ostravě-Zábřehu.

znak milostovice u opavy
Obec Milostovice s Klubem vojenské historie
Podporuje rekonstrukci opevnění v Obci Milostovice u Opavy od roku 1998 a od roku 2009 bylo opevnění vyhlášeno kulturní památkou.
Cílem je uvést pěchotní srub OP S 25 U Trigonometru do stavu plně vybaveného objektu s předpokládaným stavem v roce 1938. Ostatní objekty uchovat jako kulturní dědictví v co nejvhodnějším stavu.
Pro veřejnost je táto kulturní památka přístupná vždy v neděli od 14.00 hod. do 18.00 hod. Bližší informace na tlf. 603 73 37 37

csbs oriznuty

je dobrovolné, nestranické a nezávislé občanské sdružení, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

Individuálními členy ČSBS se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří souhlasí s posláním ČSBS a jeho stanovami. Individuální členové ČSBS ve věku mezi 15-ti až 18-ti roky, mají na jednáních orgánů ČSBS hlas poradní.

Jako kolektivní členové se členy ČSBS mohou také stát, demokratické organizace (občanská sdružení, spolky, atp.), působící v České republice nebo v zahraničí, jejichž činnost naplňuje ideu Svazu a to na základě Smlouvy o kolektivním členství uzavřené mezi ÚV ČSBS a vedením předmětného občanského sdružení (spolku, atp.).

V rámci ČSBS působí v současnosti tři autonomní sdružení:

  1. Sdružení domácího odboje a partyzánů, v jehož řadách se sdružují příslušníci odbojových protinacistických skupin a partyzánských jednotek.
  2. Sdružení Českého národního povstání, jež se skládá z účastníků Pražského povstání a protinacistického povstání v dalších českých městech v květnu 1945.
  3. Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války, které sdružuje bývalé příslušníky čs. armády, kteří bojovali proti nacismu a fašismu na všech frontách 2. světové války.
Subscribe to this RSS feed